Zoals alle verenigingen heeft ook buurtvereniging Het Loar nu een privacyverklaring. Deze kun je hieronder lezen. De tekst is integraal opgenomen.

Privacy verklaring

Buurtvereniging ’t Loar
Kluinweideweg 6 , 8171 PS Vaassen
Buurtvereniging ’t Loar ,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: Buurtvereniging ’t Loar Kluinweideweg 6, 8171 PS Vaassen.
Kim IJspeert- Bourgonje is de Functionaris Gegevensbescherming van buurtvereniging ’t Loar. Zij is te bereiken via secretaris@hetloar.nl.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Buurtvereniging ’t Loar verwerkt je persoonsgegevens doordat je lid bent van onze verenging of gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

IBAN nummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • De betrokkene geeft zelf toestemming om de persoonsgegevens te verwerken.
 • Foto’s van bezoekers van de verschillende evenementen voor gebruik op onze website, sociale media en het Loarse boekje.
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@hetloar.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: Buurtvereniging ’t Loar verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • De ledenadministratie van onze vereniging
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en activiteiten.
  Geautomatiseerde besluitvorming
  Buurtvereniging ’t Loar neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van buurtvereniging ’t Loar) tussen zit. Buurtvereniging ’t Loar gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
 • Excel voor de ledenadministratie
  – Account View voor de financiële administratie
  – Excel voor de medewerkers-administratie
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Buurtvereniging ’t Loar bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
  (Categorie) persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
  Personalia 2 jaar Administratief
  Adres 2 jaar Administratief
  Telefoonnummer 2 jaar Administratief
  Delen van persoonsgegevens met derden
  Buurtvereniging ’t Loar verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Buurtvereniging ’t Loar gebruikt geen cookies.
  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Buurtvereniging ’t Loar en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens
  of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretaris@hetloar.nl
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer
  (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
  Buurtvereniging ’t Loar wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Buurtvereniging ’t Loar neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.